Sponsorperiode

Voor elke sponsorperiode wordt aan de leden een vernieuwd kledingpakket aangeboden. Met de verstrekking van het genoemde pakket, in combinatie met het aantal leden, is een behoorlijke financiële uitgave gemoeid.

Het bestuur van F.T.C. Toer’80 dient een verantwoord sponsorbeleid te voeren in overeenstemming met de afgesloten sponsorcontracten. Daarop is een kledingreglement opgesteld, waarin de voorwaarden worden verwoord. Vanuit het Huishoudelijk Reglement is een verwijzing gedaan naar het kledingreglement. Het staat daar als volgt:

 

3. Kleding en valhelm.

  • Voor nadere invulling tot verstrekking, dragen en andere zaken rondom de Toer’80 clubkleding wordt kortheidshalve verwezen naar het Reglement Kleding dat additioneel is aan het Huishoudelijk Reglement;
  • Tijdens de in Toer’80 verband ondernomen fietsactiviteiten (racefiets en ATB) geldt vanaf 1 januari 2006 de verplichting tot het dragen van een goedgekeurde valhelm.

 

Artikel 1:

In zijn algemeenheid geldt, dat ieder lid in clubkleding aan Toer’80-activiteiten deelneemt.

Daarom wordt aan de leden een basiskledingpakket tegen kostprijs aangeboden.

Heeft een lid (nog) geen wielerkleding van de vereniging ontvangen (bijv. omdat deze niet voorradig is) dan kan wielerkleding naar eigen keuze worden gedragen. Op deze kleding mogen echter geen voormalige sponsors van F.T.C. Toer’80 vermeld staan.

 

Artikel 2:

Onder Toer’80-activiteiten wordt verstaan, datgene dat in artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement is vermeld:

  • Georganiseerde tochten op zaterdag (Race en ATB) zoals vermeld in de toer- en ATB-kalender;
  • Trainingen op maandag en woensdag.

Daarnaast kan in bijzondere omstandigheden een uitbreiding worden overwogen. Over deze uitbreiding wordt afzonderlijk gecommuniceerd.

 

Artikel 3:

Sponsorgelden dienen verantwoord en doelmatig besteed te worden in overeenstemming met de overeengekomen doelstellingen. Besteding van sponsorgelden kan plaatsvinden in overleg met de leden. Uitgangspunt is transparantie, zodat uitvoering en controle van het sponsorbeleid voor iedereen duidelijk is.

 

Artikel 4:

De vereniging verstrekt aan de leden tegen kostprijs een zgn. basispakket bestaande uit een shirt korte mouw, een korte broek, een lange broek en een jack. Daarnaast is er een supplement van diverse kledingstukken, die de leden tegen kostprijs en/of met korting kunnen aanschaffen.

 

Artikel 5:

De verstrekte clubkleding dient te allen tijde in goede staat te verkeren. Als de kleding door welke reden dan ook in een slechte staat verkeert moet het lid nieuwe kleding aanschaffen. De uitstraling van de vereniging en de sponsors staat hierbij voorop. Bestuur en leden van de kledingcommissie zien hier op toe.

 

Artikel 6:

Het lid is zelf aansprakelijk voor schade aan de kleding buiten de door Toer’80 georganiseerde activiteiten.  In een dergelijk geval kan het lid aanspraak maken op de NTFU-verzekering.

 

Artikel 7:

De draagtijd van de kleding geldt gedurende een lopende sponsorperiode. Daar waar de kleding collectief in kwaliteit ernstig terugloopt zal het bestuur bekijken welke acties er moeten worden ondernomen. Acties worden uitgevoerd na raadpleging van de leden.

 

Artikel 8:

Aansluitend aan het gestelde in artikel 3 van dit reglement is de meerjarenbegroting in eerste instantie leidend. Indien een drastisch veranderde financiële situatie ontstaat door een enorme stijging c.q. daling van leden, zal de meerjarenbegroting worden aangepast. Een voorstel voor aanpassing zal aan de leden worden voorgelegd tijdens de voor– of najaarsvergadering of, bij dringende omstandigheden, in een daarvoor apart uit te schrijven ledenvergadering.

 

Artikel 9:

In die gevallen waarin het Reglement Kleding niet voorziet, beslist het bestuur, bijgestaan door de leden van de kledingcommissie.

 

Het Reglement Kleding is goedgekeurd door de leden tijdens de ledenvergadering van 19 november 2013 en komt in de plaats van het vorige reglement dat hiermede komt te vervallen.

 

Bellingwolde, 19 november 2013