Aanmeldinformatie Fiets Toer Club Toer ’80 Bellingwolde

 

Privacybeleid

Fiets Toer Club Toer ’80 Bellingwolde hecht grote waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we je duidelijke en transparante informatie verschaffen over onze omgang met persoonsgegevens.

We spannen ons maximaal in om je privacy te waarborgen en gaan daarom uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Concreet betekent dit dat we:

 

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt, zoals beschreven in dit privacybeleid, en het type persoonsgegevens dat wordt vermeld.
 • De verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de beoogde doeleinden.
 • Uitdrukkelijke toestemming vragen indien nodig voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.
 • Geen persoonsgegevens delen met derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de beoogde doeleinden.
 • Op de hoogte zijn van je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens, je hierop wijzen en deze respecteren.

Als Fiets Toer Club Toer ’80 Bellingwolde zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Heb je na het doornemen van ons privacybeleid of in algemene zin vragen, dan kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Fiets Toer Club Toer '80 Bellingwolde verwerkt persoonsgegevens van leden voor de volgende doelen:

 

 • Administratieve doeleinden;
 • Financiële administratie (automatische incasso);
 • Communicatie en informatie betreffende de vereniging;
 • Uitvoering van of opdrachtverstrekking.

 

De grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht en de lidmaatschapsovereenkomst.

 

Voor deze doelen kan Fiets Toer Club Toer '80 Bellingwolde de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Land;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Bankrekeningnummer

Fiets Toer Club Toer '80 Bellingwolde slaat je persoonsgegevens op voor de genoemde verwerkingen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Fiets Toer Club Toer '80 Bellingwolde verwerkt voor het Informeren van personen via nieuwsuitingen.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Automatische aanmelding voor de nieuwsbrief zoals vermeld in het aanmeldingsformulier.

Voor deze doelen kan Fiets Toer Club Toer '80 Bellingwolde de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Fiets Toer Club Toer '80 Bellingwolde slaat je persoonsgegevens op voor de genoemde verwerkingen zolang de ontvanger niet heeft aangegeven de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen via de link in elke nieuwsbrief, zoals ook beschreven in het aanmeldingsformulier.

Binnen de EU

Wij delen persoonsgegevens met partijen binnen de EU, namelijk Twizzit voor de nieuwsbrief.

Bewaartermijn

Fiets Toer Club Toer ’80 Bellingwolde bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beeldmateriaal

Beeldmateriaal gerelateerd aan de vereniging kan worden gebruikt voor communicatie, informatie, promotie en presentatie van de vereniging. In het aanmeldingsformulier van Fiets Toer Club Toer ’80 Bellingwolde kun je toestemming geven voor deze verwerking. Mocht je op een later tijdstip persoonlijke problemen hebben met de gepubliceerde beeldmaterialen, neem dan contact met ons op, zodat wij dit zo snel mogelijk aanpassen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Maatregelen omvatten onder andere:

Alle personen die namens Fiets Toer Club Toer ’80 Bellingwolde kennis kunnen nemen van jouw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding. Hiervoor zijn de volgende maatregelen genomen:

 • Hanteren van een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Pseudonimiseren en encryptie van persoonsgegevens waar nodig.
 • Regelmatige back-ups van persoonsgegevens ter herstel bij incidenten.
 • Regelmatige testen en evaluaties van onze beveiligingsmaatregelen.
 • bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van jou hebben ontvangen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of, in jouw opdracht, direct aan een andere partij. We kunnen je vragen om je te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan bovengenoemde verzoeken.

Als we je persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming, dan heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Klachten

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, vragen we je om hierover direct contact met ons op te nemen. Indien we er samen niet uitkomen, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Datalek

Bij een eventueel datalek zullen we alle vereiste handelingen uitvoeren zoals wettelijk verplicht volgens de AVG. Dit houdt onder andere in dat we dit binnen 72 uur zullen melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens `

Fiets Toer Club Toer ’80 Bellingwolde

Secretariaat@toer80.nl

voorzitter@toer80.nl